Sankcie za porušenie pravidiel

dialog_warning

V súlade s ustanovením  6.  III. časti (Práva a povinnosti používateľov siete) Prevádzkového poriadku siete Študentských domovoch a jedální UPJŠ v Košiciach môže  byť používateľovi lokálnej počítačovej siete ŠDaJ uložené niektoré z nasledujúcich opatrení, prípadne ich kombinácia:

 

 • odpojenie používateľského počítača od siete,
 • trvalé odpojenie používateľa od siete vrátane straty všetkých práv používateľa,
 • disciplinárne opatrenie za disciplinárny priestupok na úrovni príslušnej fakulty UPJŠ.

Konkretizácia sankcií v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia prevádzkového poriadku je nasledujúca:

1. Odstavenie od internetu

A.) v lehote 1 týždňa

Prípady:

 • pripojenie počítačového zariadenia infikovaného škodlivým softvérom do lokálnej počítačovej siete ŠDaJ

B.) v lehote 2 týždňov

Prípady:

 • zmena MAC adresy rozhrania(zariadenia) pripájaného do počítačovej siete
 • zmena IP adresy rozhrania(zariadenia) pripájaného do počítačovej siete
 • prevádzka zariadenia neschváleného správcami počítačovej siete

C.) v lehote 4 týždňov

Prípady:

 • porušovanie právneho poriadku Slovenskej republiky (najmä ustanovení autorského zákona)
 • nepovolený zásah do aktívnych alebo pasívnych prvkov počítačovej siete (switchov, routrov, sieťovej kabeláže a pod.)

D.) trvalé odpojenie od lokálnej počítačovej siete ŠDaJ

Prípady:

 • dlhodobé používanie lokálne počítačovej siete ŠDaJ bez potrebnej registrácie
 • pokus o obmedzenie alebo poškodenie fungovania aktívnych alebo pasívnych prvkov počítačovej siete ( napr. hacking)
 • odchyt a sledovanie obsahu prenášaných dát v lokálnej počítačovej sieti ŠDaJ  (napr. sniffing)

2. Pohovor s riaditeľom ŠDaJ UPJŠ

 • ak používateľ lokálnej počítačovej siete ŠDaJ opakovane vykonal činnosti v bode 1C)
 • ak používateľ lokálnej počítačovej siete ŠDaJ alebo neregistrovaná osoba vykonali činnosť uvedenú v bode 1D)