Prevádzkový poriadok lokálnej siete ŠDaJ UPJŠ

I. Základné ustanovenia

1. Správcom siete Študentských domovov a jedální UPJŠ v Košiciach ( ďalej len ŠDaJ UPJŠ ) na Medickej ul. č 4 a 6, 040 11 Košice, tel.: 055/6433873-74, fax: 055/6431683 je ŠDaJ UPJŠ v Košiciach.

2. Sieť ŠDaJ UPJŠ je súčasťou siete SAUNET a pozostáva z podsietí zamestnancov a študentov. Používateľ svojím podpisom na „Dohode o používaní siete „ potvrdzuje, že je oboznámený s týmto Prevádzkovým poriadkom siete Študentských domovov UPJŠ (ďalej len prevádzkový poriadok) a prevádzkovým poriadkom sietí SAUNET a SANET. Zároveň sa zaručuje, že tieto prevádzkové poriadky bude dodržiavať.

II. Vymedzenie pojmov

Pre účely tohto prevádzkového poriadku sa vymedzujú nasledovné pojmy:

1. sieťou sa rozumie počítačová sieť vybudovaná v rámci ŠD Medická 4 a 6 vrátane jej technických a softvérových prostriedkov (pohyblivá a pevná kabeláž, zásuvky, lišty, switch-e, HUB-y atď.),

2. informačný rozvádzač (IR) predstavuje aktívny prvok umiestnený v sieti, ktorého sieťové prostriedky sú k dispozícii používateľom siete, a ktorý je plne spravovaný správcom siete ŠDaJ UPJŠ – predstavuje kontrolované rozhranie medzi komunikačným systémom siete SAUNET a lokálnou sieťou ŠDaJ,

3. používateľom sa rozumie každý, kto je oprávnený využívať prostriedky siete (prostredníctvom pevného pripojenia do siete alebo používateľského účtu na serveroch v rámci siete SAUNET).

III. Práva a povinnosti používateľov siete

1. Používateľ nesie plnú zodpovednosť za každú činnosť vyvíjanú z jeho počítača v sieti alebo serverov siete SAUNET, na ktorých má zriadený používateľský účet.

2. Používateľ má právo:

 • a.) v plnom rozsahu využívať všetky sieťové služby, na ktoré ho oprávňuje Dohoda o používaní siete,
 • b.) v prípade poruchy v súvislosti so sieťou oboznámiť príslušného správcu siete v úradných hodinách a žiadať nápravu,
 • c.) požadovať zrušenie Dohody o používaní siete alebo jej zmenu v súvislosti s rozsahom poskytovaných sieťových služieb alebo názvom počítača,
 • d.) vznášať na správcu siete otázky súvisiace s prevádzkou siete,
 • e.) byť informovaný o dôvodoch výpadku alebo odstávky siete.

3. Používateľ nesmie:

 • a.) zmeniť meno počítača na iné ako registrované správcom siete,
 • b.) zmeniť IP adresu pridelenú správcom siete (prostredníctvom DHCP servera) alebo MAC adresu na inú ako registrovanú správcom siete,
 • c.) vykonávať zásahy do inštalácie siete a pripájať zariadenia, ktoré nie sú schválené správcom siete,
 • d.) poškodzovať akékoľvek súčasti počítačovej siete,
 • e.) dlhodobo preťažovať sieť,
 • f.) svojim konaním na sieti obmedzovať alebo obťažovať ostatných používateľov,
 • g.) vyvíjať činnosť alebo šíriť údaje, ktoré by mohli viesť k trestnému stíhaniu,
 • h.) akýmkoľvek spôsobom získavať údaje od ostatných používateľov, ktoré oni sami neposkytujú,
 • i.) používať alebo šíriť softvér, ktorý nejakým spôsobom narušuje bezpečnosť a súkromie iného používateľa,
 • j.) používať sieť na komerčné účely alebo šíriť informácie reklamného charakteru,
 • k.) poskytovať sieťové služby tretím osobám (napr. použiť NAT na pripojenie ďalšieho počítača).

4. Používateľ je povinný:

 • a.) riadiť sa oznamami uverejnenými na www serveri www.intrak.upjs.sk v časti Oznamy,
 • b.) informovať správcu siete pri zmene konfigurácie počitača v súvislosti so sieťou (napr. zmena sieťovej karty),
 • c.) konzultovať väčší prenos dát mimo lokálnu sieť so správcom siete,
 • d.) nahradiť v plnom rozsahu škody, ktoré spôsobil svojím konaním na majetku, za ktorý je zodpovedný,
 • e.) v odôvodnených prípadoch umožniť prístup správcu siete do miestnosti s počítačom alebo so sieťovou kabelážou.

5. Sieťová aktivita používateľov na sieti je monitorovaná a môže byť zaznamenávaná za účelom ochrany siete a použitá ako dôkaz porušenia tohoto prevádzkového poriadku.

6. V prípade porušenia niektorého z ustanovení tohto prevádzkového poriadku, podľa závažnosti porušenia, môže byť používateľovi uložené niektoré z nasledujúcich opatrení, príp. ich kombinácia:

 • a.) odpojenie používateľského počítača od siete,
 • b.) trvalé odpojenie používateľa od siete vrátane straty všetkých práv používateľa,
 • c.) disciplinárne opatrenie za disciplinárny priestupok na úrovni príslušnej fakulty UPJŠ.

7. Písomný návrh na uloženie opatrenia podľa odseku 6 tohto článku na základe podnetu zamestnanca UPJŠ povereného výkonom správy sietí podáva riaditeľ ŠDaJ UPJŠ dekanovi príslušnej fakulty. O návrhu rozhodne dekan príslušnej fakulty.

8. Do doby rozhodnutia o návrhu riaditeľa ŠDaJ UPJŠ na uloženie opatrenia dekanom príslušnej fakulty, resp. rektorom UPJŠ, má zamestnanec UPJŠ poverený výkonom správy sietí právo dočasne odpojiť používateľský počítač od siete.

9. Proti rozhodnutiu dekana príslušnej fakulty o uložení opatrenia podľa odseku 6 tohto článku je možné podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o uložení opatrenia na UPJŠ v Košiciach prostredníctvom príslušnej fakulty v lehote 8 dní od jej doručenia.

10. Dekan príslušnej fakulty môže žiadosti o preskúmanie rozhodnutia vyhovieť a rozhodnutie zmeniť alebo zrušiť. Ak žiadosti nevyhovie, postúpi ju rektorovi. Rektor rozhodnutie preskúma a následne :

 • a.)rozhodnutie zruší alebo ho zmení,
 • b.) rozhodnutie potvrdí a žiadosť zamietne.

IV. Záverečné ustanovenia

Tento prevádzkový poriadok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu rektorom UPJŠ a účinnosť dňom 25.10.2004.

 

prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.

rektor UPJŠ