Pravidlá používania počítačovej siete SAUNET

Rozhodnutie rektora č. 16/2014,
ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok počítačovej siete SAUNET
na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach

Garant: CIaKT UPJŠ                                                                                                  Košice, 17.9.2014
Č. j: 3360/2014

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1.1. Prevádzkový poriadok počítačovej siete Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ďalej len „UPJŠ v KE“ – SAUNET (Safarik University NETwork) (ďalej len „prevádzkový poriadok“) stanovuje pravidlá prevádzky počítačovej siete, práva a povinnosti správcov počítačovej siete, pravidlá prístupu oprávnených používateľov k sieťovým službám počítačovej siete, práva a povinnosti týchto používateľov a upravuje pravidlá pre sieťové služby a osobitné počítačové siete.

1.2. Prevádzkový poriadok vychádza z nasledujúcich dokumentov:

 • Zákon č. 351/2011Z. z. o elektronických komunikáciách
 • Všeobecné pravidlá používania siete SANET

1.3. Počítačová sieť je budovaná a prevádzkovaná na podporu činností vykonávaných na UPJŠ v KE v súlade s jej hlavnou úlohou a poslaním pri poskytovaní vysokoškolského vzdelávania, vedeckej a výskumnej činnosti, hospodárskom a administratívnom chode a môže byť používaná len pre tieto účely.

1.4. Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetkých používateľov počítačovej siete SAUNET.

1.5. Prevádzkový poriadok sa delí na 3 časti:

a) správa počítačovej siete,
b) používanie počítačovej siete,
c) osobitné počítačové siete.

Článok 2
Vymedzenie základných pojmov

2.1. Na účely tohto poriadku sa:

a) počítačovou sieťou SANET rozumie Slovenská akademická sieť, ktorú spravuje občianske združenie SANET s cieľom zabezpečiť akademickým i komerčným inštitúciám prístup do celosvetovej počítačovej siete Internet v súlade so schváleným štatútom a pravidlami pre používanie tejto počítačovej siete.
b) lokálnou počítačovou sieťou rozumie časť počítačovej siete, za správu ktorej zodpovedá príslušná súčasť univerzity.
c) bezdrôtovou sieťou rozumie elektronická komunikačná sieť vytvorená pomocou elektromagnetických prostriedkov.
d) elektronickou službou rozumie služba poskytovaná v elektronickej podobe pomocou informačno-komunikačných prostriedkov.
e) elektronickou komunikačnou sieťou rozumie funkčne prepojená sústava prenosových systémov a v prípade potreby prepájacích a smerovacích zariadení, ako aj iných prostriedkov, ktoré umožňujú prenos signálu po vedení, rádiovými, optickými alebo inými elektromagnetickými prostriedkami, vrátane družicových sietí, pevných sietí s prepájaním okruhov a s prepájaním paketov vrátane internetu a mobilných pozemských sietí, sietí na rozvod elektrickej energie v rozsahu, v ktorom sa používajú na prenos signálov, sietí pre rozhlasové a televízne vysielanie a káblových distribučných systémov bez ohľadu na druh prenášaných informácií.
f) IP adresou rozumie číselný identifikátor subjektu pre TCP/IP siete, umožňujúci komunikáciu viacerých strán v sieti.
g) IP adresou siete SAUNET rozumie IP adresa z adresného rozsahu 158.197.0.0 – 158.197.255.255 alebo IP adresa z adresného rozsahu 193.87.218.0-193.87.218.255.
h) koncovým používateľom rozumie osoba, ktorá používa alebo požaduje verejne dostupnú službu a túto službu ďalej neposkytuje a ani prostredníctvom nej neposkytuje ďalšie služby.
i) koncovým používateľským zariadením rozumie elektronické komunikačné zariadenie alebo jeho technická časť, ktoré umožňuje komunikáciu a je určené na priame alebo nepriame pripojenie na prípojné body počítačovej siete.
j) lokalizačnými údajmi rozumejú údaje spracúvané v počítačovej sieti alebo prostredníctvom sieťovej služby, ktoré označujú geografickú polohu koncového používateľského zariadenia.
k) MAC adresou rozumie hardvérová adresa, unikátne číslo, ktoré má zariadenie pridelené od výrobcu.
l) počítačovou sieťou rozumie elektronická komunikačná sieť, v ktorej sú údaje prenášané pomocou pevných alebo bezdrôtových komunikačných spojení.
m) prevádzkovými údajmi rozumejú údaje vzťahujúce sa na koncového používateľa a na konkrétny prenos informácií v počítačovej sieti a vznikajúce pri tomto prenose, ktoré sa spracúvajú na účely prenosu správy v počítačovej sieti.
n) prípojným bodom rozumie časť aktívneho sieťového prvku, v ktorom pristupuje koncové používateľské zariadenie do lokálnej počítačovej siete.
o) serverom rozumie obslužný počítač alebo program, na ktorom je zabezpečená prevádzka sieťových aplikácií alebo sieťových služieb pre koncových používateľov.
p) sieťovou aplikáciou rozumie počítačový program, ktorý skupine koncových používateľov poskytuje vopred definované sieťové služby.
q) sieťovou službou rozumie schopnosť pomocou sieťových prostriedkov uspokojiť vopred definované požiadavky používateľov.

Časť 1
Správa počítačovej siete


Článok 3
Organizačná štruktúra počítačovej siete SAUNET

3.1. SAUNET je počítačovou sieťou, rozloženou na území SR, ktorej komunikačné jadro tvorí sieť SANET. Sieť SAUNET slúži ako komunikačný systém informačnej infraštruktúry UPJŠ v KE pre potreby základného, aplikovaného výskumu a pre potreby výchovno-vzdelávacieho procesu na UPJŠ v KE a pre potreby prístupu zamestnancov UPJŠ v KE k informáciám.

3.2. SAUNET je súčasťou počítačovej siete SANET, ktorej správu vykonáva občianske združenie SANET (ďalej len „OZ SANET“) prostredníctvom svojich členských organizácií, ktoré prevádzkujú uzly počítačovej siete SANET. Členom OZ SANET je aj UPJŠ v KE.

3.3. Za správu sieťového uzla OZ SANET zodpovedá Centrum informačných a komunikačných technológií UPJŠ (ďalej len „CIaKT), Šrobárova 2, 041 80 Košice.

3.4. SAUNET má pridelenú doménu upjs.sk.

3.5. Centrálny uzol siete SAUNET je umiestnený v priestoroch CIaKT, kde sa nachádza chrbticová sieť SAUNETu a primárny doménový server ns.upjs.sk s IP adresou 158.197.16.31.

3.6. Počítačová sieť SAUNET má hierarchickú štruktúru. Člení sa na:

a) chrbticovú sieť SAUNET s univerzitným uzlom SANET a
b) lokálne počítačové siete SAUNET.

3.7. Počítačovú sieť SAUNET tvoria nasledujúce lokálne počítačové siete:

a) lokálna počítačová sieť CIaKT UPJŠ v KE
b) lokálne počítačové siete Rektorátu UPJŠ v KE
c) lokálna počítačová sieť Univerzitnej knižnice UPJŠ v KE
d) lokálna počítačová sieť Študentských domovov a jedálni (ŠDaJ) UPJŠ v KE
e) lokálne počítačové siete fakúlt UPJŠ v KE
f) experimentálna počítačová sieť ÚINF a ÚFV PF UPJŠ v KE

Článok 4
Pripojenie k počítačovej sieti SAUNET a zelená hranica

4.1. Každá súčasť UPJŠ v KE má právo byť pripojená do počítačovej siete SAUNET aspoň jedným prívodom do prepínača alebo do smerovača v najbližšom informačnom rozvádzači, ktorý sa nachádza buď v sieti SAUNET, alebo v sieti SANET.

4.2. Právo bezodplatne, resp. odplatne poskytovať prístup tretím osobám do počítačovej siete SAUNET má len CIaKT.

4.3. Organizácie mimo UPJŠ v KE sa môžu pripájať cez počítačovú sieť SAUNET do siete SANET len za predpokladu, že sú členmi OZ SANET a súčasne spĺňajú podmienky stanovené týmto občianskym združením.

4.4. Prípojný bod medzi chrbticovou sieťou siete SAUNET a lokálnou počítačovou sieťou označujeme ako zelená hranica. Rozdeľuje zodpovednosť za správu v sieti SAUNET medzi súčasťami UPJŠ v KE.

4.5. Zelená hranica zahŕňa manažovateľný sieťový aktívny prvok (sieťový prepínač alebo sieťový smerovač), za správu ktorého zodpovedá príslušný správca lokálnej počítačovej siete.

4.6. Lokálny správca počítačovej siete je povinný zabezpečiť prístup CIaKT k zelenej hranici v prípadoch nevyhnutných na zabezpečenie integrity a bezpečnosti počítačovej siete SAUNET.

Článok 5
Správca počítačovej siete

5.1. Správca počítačovej siete SAUNET (ďalej len „správca počítačovej siete“) je zamestnanec UPJŠ v KE zodpovedný za prevádzku chrbticovej časti siete SAUNET (ďalej len “centrálny správca”), alebo za prevádzku lokálnej počítačovej siete („lokálny správca“).

5.2. Každá súčasť UPJŠ musí mať svojho lokálneho správcu počítačovej siete, ktorého kvalifikácia
alebo prax v odbore zodpovedá náplni tejto práce.

5.3. Lokálny správca počítačovej siete je prvým konzultantom pre všetkých oprávnených používateľov príslušnej lokálnej počítačovej siete v oblasti funkčnosti siete a pri riešení poruchových stavov.

5.4. Správca počítačovej siete je členom Virtuálneho informačného centra (ďalej len „VIC“) a kontaktnou osobou pre CIaKT za príslušnú lokálnu počítačovú sieť pri riešení problémov v počítačovej sieti SAUNET.

Článok 6
Zodpovednosť a povinnosti správcov počítačovej siete

6.1. Zodpovednosť za správu počítačovej siete SAUNET má CIaKT.

6.2. Zodpovednosť za správu lokálnych počítačových sietí SAUNET majú nasledujúce súčasti UPJŠ:

 • Lokálna počítačová sieť Správa lokálnej počítačovej siete
 • Sieť Univerzitnej knižnice Univerzitná knižnica UPJŠ
 • Sieť Rektorát CIaKT
 • Sieť ŠDaJ ŠDaJ
 • Experimentálna sieť PF UPJŠ ÚINF PF UPJŠ
 • Sieť fakulty UPJŠ Fakulta UPJŠ
 • Sieť CIaKT CIaKT

6.3. Centrálny správca počítačovej siete zodpovedá za:

 • budovanie siete SAUNET,
 • rozvoj, technickú a systémovú správu chrbticovej časti siete SAUNET, lokálnych
  počítačových sietí Rektorátu UPJŠ a celo-fakultných informačných systémov (s výnimkou
  knižničného informačného systému).

6.4. Centrálny správca počítačovej siete je povinný:

 • zabezpečovať koordináciu sieťových služieb, konzultačnú a poradenskú činnosť v oblastiach
  upravených v tomto prevádzkovom poriadku,
 • zabezpečiť integritu a dostupnosť počítačovej siete SAUNET.

6.5. Lokálny správca počítačovej siete zodpovedá za:

 • technickú a systémovú správu lokálnej počítačovej siete jednotlivej súčasti UPJŠ v KE od
  zelenej hranice až po zapojené používateľské zariadenie,
 • správne nastavenie komunikačných parametrov používateľských zariadení pripojených do
  lokálnej počítačovej siete,
 • dodržiavanie podmienok pre pripojenie do počítačovej siete SAUNET podľa článku 9 týchto
  pravidiel,
 • bezodkladné odpojenie od lokálnej počítačovej siete takého používateľského zariadenia,
  ktorého činnosť je v rozpore s týmto prevádzkovým poriadkom,
 • prešetrenie príčin porušenia tohto prevádzkového poriadku pravidiel a ich odstránenie,
 • bezpečnosť lokálnej počítačovej siete.

6.6. Lokálny správca počítačovej siete je povinný:

 • prideľovať IP adresy z rozsahu, ktorý bol pre danú lokálnu počítačovú sieť pridelený od CIaKT,
 • viesť evidenciu používateľských zariadení, vrátane údajov o oprávnenom používateľovi, udržiavať ju v aktuálnom stave a poskytovať ju CIaKT za účelom centrálnej evidencie koncových používateľských zariadení,
 • sledovať a prijímať informácie z CIaKT o stave počítačovej siete SAUNET a informovať oprávnených používateľov v príslušnej súčasti UPJŠ v KE,
 • používať monitorovacie a diagnostické techniky,
 • zabezpečovať vzdelávanie oprávnených používateľov v príslušnej súčasti UPJŠ v KE tak, aby ich počítačová gramotnosť zodpovedala požiadavkám tohto prevádzkového poriadku,
 • zvyšovať svoju kvalifikáciu štúdiom a účasťou na kurzoch a odborných podujatiach,
 • zoznamovať sa s novými funkciami siete SAUNET podľa usmernení VIC,
 • konzultovať poruchové stavy a komunikačné problémy oprávnených používateľov príslušnej súčasti UPJŠ v KE v danej lokálnej počítačovej sieti,
 • v prípadoch, keď problém alebo porucha presiahne zelenú hranicu, oznámiť tento stav CIaKT,
 • pri identifikácii a následnom odstránení príčiny vzniku poruchového stavu spolupracovať so správcom príslušnej lokálnej počítačovej siete alebo so zamestnancami CIaKT,
 • udržiavať dokumentáciu o lokálnej počítačovej sieti.

Článok 7
Oprávnenia správcov počítačovej siete

7.1. Centrálny správca počítačovej siete je oprávnený:

a) V prípade zabezpečenia integrity alebo bezpečnosti počítačovej siete SAUNET odpojiť konkrétne koncové používateľské zariadenie, alebo určitý segment počítačovej siete SAUNET.

7.2. Lokálny správca počítačovej siete je oprávnený:

a) požadovať od CIaKT súčinnosť pri riešení problému v lokálnej počítačovej sieti,
b) byť informovaný o koncepciách, zámeroch a inováciách siete SAUNET,
c) navrhovať inovácie počítačovej siete SAUNET,
d) na zabezpečenie integrity alebo bezpečnosti lokálnej počítačovej siete obmedziť alebo zakázať používanie sieťových služieb.

Článok 8
Súčinnosť pri správe počítačovej siete

8.1. Správcovia počítačových sietí sú povinní navzájom spolupracovať pri zabezpečovaní prevádzky počítačovej siete SAUNET a pri odstraňovaní prípadných problémov.

8.2. Sporné otázky medzi oprávneným používateľom a správcom počítačovej siete rieši vedenie pracoviska, ktoré má v správe príslušný sieťový prvok, v dôsledku používania ktorého došlo k sporu.

8.3. Súčasti UPJŠ v KE sa podieľajú spolu s CIaKT na riešení koncepčných otázok budovania siete SAUNET a podieľajú sa na príprave návrhov ich riešenia.

8.4. Personálne pracoviská jednotlivých súčastí univerzity a študijné oddelenia fakúlt sú povinné včasnahlásiť CIaKT všetky zmeny, ktoré majú dosah na oprávnenie používať sieť SAUNET. U zamestnancov ide o zmeny v pracovnoprávnych vzťahoch, najmä o vznik, zmenu a skončenie pracovného pomeru alebo o ďalší pracovný pomer. U študentov ide o zmeny v ich štúdiu, najmä o zápis na štúdium, prerušenie štúdia, vylúčenie zo štúdia alebo skončenie štúdia.

8.5. Akékoľvek overovanie a zavádzanie nových sieťových služieb v sieti SAUNET, ktoré môže mať negatívny vplyv na prevádzku chrbticovej časti siete SAUNET, je možné len so súhlasom CIaKT. Na lokálnych počítačových sieťach je overovanie a zavádzanie nových sieťových služieb možné len so súhlasom príslušného pracoviska, ktoré spravuje danú lokálnu počítačovú sieť.

8.6. Pre vzájomnú komunikáciu používajú správcovia počítačovej siete konferenciu saunet-
adm@upjs.sk.

Článok 9
Telekomunikačná prevádzka a ochrana osobných údajov

9.1. Telekomunikačnou prevádzkou sa na účely tohto poriadku rozumejú:

 • prevádzkové údaje,
 • lokalizačné údaje.

9.2. Podrobnosti ohľadne rozsahu uchovávania telekomunikačnej prevádzky upraví metodické usmernenie vydané CIaKT.

9.3. Vydať údaje telekomunikačnej prevádzky môže len CIaKT. Akúkoľvek žiadosť o vydanie týchto údajov smerovanú na lokálneho správcu počítačovej siete, tento správca postúpi na CIaKT.

9.4. Všeobecné záväzné predpisy a interné predpisy UPJŠ v KE upravujúce ochranu osobných údajov platia primerane aj pre používanie a správu počítačovej siete SAUNET.

Časť 2
Používanie počítačovej siete


Článok 10
Oprávnený používateľ

10.1. Oprávneným používateľom počítačovej siete SAUNET (ďalej len „oprávnený používateľ“) je
koncový užívateľ, ktorý je :

1)  zamestnancom v pracovnom pomere s UPJŠ v KE (ďalej len „zamestnanec“),
2)  študentom UPJŠ v KE v ktorejkoľvek forme a stupni štúdia (ďalej len „študent“) alebo
3)  inou fyzickou osobou.

10.2. Študent UPJŠ v KE je oprávneným používateľom odo dňa začiatku svojho štúdia až po deň ukončenia svojho štúdia.

10.3. Zamestnanec UPJŠ v KE je oprávneným používateľom od vzniku pracovného pomeru až po ukončenie tohto pracovného pomeru.

10.4. Iná fyzická osoba je oprávneným používateľom, ak tak ustanoví tento prevádzkový poriadok.

10.5. Hosť univerzity môže byť oprávneným používateľom až po poskytnutí autentifikačných údajov, informácii o koncovom zariadení a po schválení príslušným centrálnym/lokálnym správcom počítačovej siete UPJŠ v KE a to len na dobu trvania hosťovania na UPJŠ v KE.

Článok 11
Pravidlá pre pripojenie k počítačovej sieti

11.1. Oprávnený používateľ získava oprávnenie prístupu do siete SAUNET na základe registrácie u príslušného lokálneho správcu počítačovej siete. Pri registrácii je oprávnený používateľ povinný sa písomne alebo inou vhodnou formou zaviazať dodržiavať tieto pravidlá. Podrobnosti ohľadne registrácie upravia prevádzkové poriadky lokálnych počítačových sietí, resp. metodické pokyny lokálnych počítačových správcov.

11.2. Oprávnený používateľ má právo pripojiť koncové používateľské zariadenie do počítačovej siete SAUNET.

11.3. Na účely tohto prevádzkového poriadku sa server považuje za koncové používateľské zariadenie.

11.4. Pripojenie každého používateľského zariadenia oprávneného používateľa podlieha registračnej povinnosti u toho lokálneho správcu počítačovej siete, ktorý zodpovedá za príslušnú časť počítačovej siete SAUNET, v ktorej sa nachádza prípojný bod pre toto zariadenie.

11.5. Používateľské zariadenie nesmie byť pripojené priamo na smerovač alebo na prepínač počítačovej siete SANET.

11.6. Do siete SAUNET môže byť zapojené len také koncové používateľské zariadenie, ktoré:

 • obsahuje aplikačné vybavenie a aplikačné nastavenia na zabezpečenie primeranej ochrany
  zabezpečenia (napr. antivírusová ochrana, použitie bezpečných hesiel),
 • obsahuje legálny operačný systém, na ktorý existuje oficiálna podpora zo strany výrobcu
  tohto operačného systému,

11.7. Podrobnosti ohľadne podmienok kladených na koncové používateľské zariadenie môže upraviť metodické usmernenie vydané CIaKT.

11.8. Správca lokálnej počítačovej siete je povinný viesť evidenciu koncových používateľských zariadení aj v centrálnej databáze používateľských zariadení informačného systému spravovaného CIaKT (ďalej len „centrálna databáza“).

11.9. Koncové používateľské zariadenia sú v počítačovej sieti SAUNET určené nasledovnými identifikačnými údajmi:

a) IP adresou SAUNET,
b) MAC adresou,
c) menom oprávneného používateľa, ktorý zodpovedá za dané používateľské zariadenie,
d) súčasťou UPJŠ v KE, ktorá má používateľské zariadenie zaevidované vo svojej evidencii.

11.10. Koncové používateľské zariadenie, ktorému chýba niektorý z identifikačných údajov uvedených v predchádzajúcom bode tohto poriadku, nesmie byť zapojené v počítačovej sieti SAUNET.

11.11. Výnimku z predchádzajúceho pravidla tvorí IP adresa z nasledujúcich rozsahov:

a) 10.0.0.0 – 10.255.255.255,
b) 172.16.0.0 – 172.31.255.255,
c) 192.168.0.0. – 192.168.255.255.

11.13. Každý server musí mať správcu, ktorý zodpovedá za činnosť tohto servera a všetky servery musia byť evidované na CIaKT UPJŠ v KE. Pripojenie servera do siete SAUNET podlieha schváleniu CIaKT UPJŠ v KE alebo lokálnym správcom počítačovej siete vzhľadom na umiestnenie prípojného bodu tohto servera.

Článok 12
Oprávnenia a povinnosti používateľov počítačovej siete

12.1. Oprávnený používateľ počítačovej siete SAUNET je oprávnený:

a) používať počítačovú sieť SAUNET a sieťové služby, poskytované v rámci nej,
b) informovať sa o dôvodoch nedostupnosti počítačovej siete SAUNET,
c) informovať sa o spôsobe prevádzky počítačovej siete SAUNET,

12.2. Oprávnený používateľ počítačovej siete SAUNET je povinný:

a) chrániť si svoje používateľské oprávnenia a neposkytovať ich iným osobám,
b) riadiť sa pokynmi centrálneho alebo lokálneho správcu počítačovej siete,
c) pri práci v iných počítačových sieťach je používateľ povinný dodržiavať pravidlá, ktoré platia v týchto sieťach,
d) správať sa v počítačovej sieti SAUNET v súlade s týmto prevádzkovým poriadkom,
e) primerane sa starať o svoje koncové zariadenia tak, aby počas celej doby zapojenia
v počítačovej sieti SAUNET spĺňalo podmienky kladené na koncové používateľské
zariadenie v zmysle článkov 10.6 a 10.7.

Článok 13
Sankcie za porušenie prevádzkového poriadku

13.1. Je zakázané používať počítačovú sieť SAUNET na činnosti, ktoré sú v rozpore s právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky alebo s dobrými mravmi.

13.2. Okrem vyššie uvedených činností sú zakázané najmä činnosti, ktoré:

a) obťažujú iných používateľov,
b) vytvárajú alebo prenášajú nelegálne materiály, alebo tieto činnosti umožňujú,
c) umožňujú, alebo realizujú prenos nevyžiadaných komerčných a reklamných materiálov,
d) umožňujú, alebo realizujú úmyselný neautorizovaný prístup do zariadení a k službám dostupným cez počítačovú sieť,
e)vedú k zahlteniu siete, preťažovaniu serverov a znižovaniu dostupnosti služieb,
f) poskytujú autentifikačné údaje tretím osobám.

13.3. V prípade, že bude v sieti identifikované koncové používateľské zariadenie, ktoré nespĺňa požiadavky podľa tohto prevádzkového poriadku, alebo oprávnený používateľ pomocou tohto zariadenia vykonáva činnosti podľa článkov 13.1 alebo 13.2 tohto poriadku, má lokálny správca počítačovej siete alebo centrálny správca počítačovej siete právo používateľské zariadenie odpojiť od počítačovej siete SAUNET. V prípade, ak koncové používateľské zariadenie odpojí centrálny správca počítačovej siete, tento stav oznámi lokálnemu správcovi počítačovej siete, v ktorého lokálnej počítačovej sieti bolo používateľské zariadenie identifikované.

13.4. Koncové používateľské zariadenie odpojené v zmysle článku 13.3 tohto prevádzkového poriadku, môže byť opätovne pripojené k počítačovej sieti SAUNET, až po odstránení dôvodov odpojenia tohto zariadenia.

13.5. Za odstránenie dôvodu odpojenia koncového používateľského zariadenia zodpovedná ten lokálny správca počítačovej siete, u ktorého má predmetné zariadenie prípojný bod.

13.6. Pri mimoriadne vážnych ohrozeniach počítačovej siete SAUNET môže centrálny správca počítačovej siete odpojiť lokálnu počítačovú sieť, v ktorej sa nachádza zdroj ohrozenia počítačovej siete SAUNET, a to na dobu nevyhnutne potrebnú pre odstránenie vážneho ohrozenia počítačovej siete SAUNET. O tomto odpojení centrálny správca počítačovej siete informuje príslušného lokálneho správcovu počítačovej siete.

13.7 Pri opakovanom porušení tohto poriadku má lokálny správca počítačovej siete alebo centrálny správca počítačovej siete právo odpojiť všetky koncové používateľské zariadenia oprávneného používateľa počítačovej siete dočasne, resp. trvalo vzhľadom na rozsah a intenzitu činností, ktoré nie sú v súlade s týmto poriadkom.

13.8 Pri závažnom porušení tohto poriadku, najmä pri činnostiach, pri ktorých je dôvodné podozrenie, že dochádza k páchaniu trestnej činnosti, má lokálny správca počítačovej siete alebo centrálny správca počítačovej siete právo navrhnúť disciplinárne konanie voči oprávnenému používateľovi, ktorý takúto činnosť vykonáva.

Časť 3
Osobitné počítačové siete


Článok 14
Bezdrôtová počítačová sieť UPJŠ v KE

14.1. Bezdrôtovou počítačovou sieťou UPJŠ v KE (ďalej len „bezdrôtová počítačová sieť“) sa rozumie časť chrbticovej siete SAUNET, ktorá spĺňa súbor štandardov pre bezdrôtovú sieť (IEEE 802.1).

14.2. Predchádzajúce časti tohto poriadku sa primerane použijú pre bezdrôtovú počítačovú sieť.

14.3. Oprávnení používatelia pristupujú k bezdrôtovej sieti prostredníctvom prístupových bodov (ďalej len „AP zariadenia“).

14.4. Požiadavky kladené na technické a prevádzkové vlastnosti AP zariadení upravuje metodické usmernenie vydané CIaKT.

14.5. Pred použitím bezdrôtovej počítačovej siete sa vyžaduje autentifikácia oprávneného používateľa jeho identifikačnými údajmi (napr. menom a priezviskom, e-mailom) a heslom, ktoré mu bolo pridelené.

14.6. Súčasťou bezdrôtovej počítačovej siete je bezdrôtová počítačová sieť EDUROAM UPJŠ v KE (ďalej len „počítačová sieť EDUROAM“), ktorá je súčasťou projektu Eduroam (education roaming) a umožňuje prístup k počítačovej sieti pre používateľov inštitúcií zapojených do tohto projektu. Títo používatelia sa pripojením do počítačovej siete EDUROAM stávajú po dobu pripojenia oprávnenými používateľmi.

14.7. Oprávnení používatelia počítačovej siete EDUROAM musia dodržiavať okrem tohto prevádzkového poriadku aj roamingovú politiku, ktorú stanovuje koordinátor pre túto počítačovú sieť OZ SANET.

14.8 Vytváranie a používanie vlastných lokálnych bezdrôtových počítačových sietí je zakázané.

Článok 15
Virtuálna privátna sieť

15.1. Virtuálna privátna sieť (Virtual Private Network) (ďalej len „VPN“) predstavuje súčasť počítačovej siete SAUNET, ktorej účelom je sprístupnenie počítačovej siete SAUNET a jej sieťových služieb pre oprávnených používateľov za účelom uvedeným v článku 1.2 tohto prevádzkového poriadku.

15.2. Pre VPN sa primerane použijú ostatné časti tohto prevádzkového poriadku.

Článok 16
Spoločné a záverečné ustanovenia

16.1. Prevádzkové poriadky lokálnych počítačových sietí musia byť v súlade s týmto prevádzkovým poriadkom. Tieto prevádzkové poriadky podrobnejšie upravujú správu lokálnej počítačovej siete, najmä upravia prihlasovanie používateľských zariadení do lokálnej počítačovej siete, práva a povinnosti lokálneho správcu počítačovej siete a práva a povinnosti používateľov počítačovej siete.

16.2. Sieťové služby poskytované v rámci počítačovej siete SAUNET upravuje osobitný prevádzkový poriadok.

16.3. Týmto prevádzkovým poriadkom sa rušia Pravidlá pre správu a používanie počítačovej siete SAUNET na UPJŠ v KE zo dňa 1.2.2004 v zmysle dodatku č.1 zo dňa 20.2.2007.

16.4. Tento prevádzkový poriadok je platný dňom 01.10.2014 a je záväzný pre všetkých používateľov počítačovej siete SAUNET.

 

 

V Košiciach, dňa 08.09.2014

Prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., v. r.
rektor UPJŠ